பொன்மடல் ( ஆண்டிராய்ட் )

* எல்லாப் பயன்பாடுகளிலும் நேரடித் தமிழ் உள்ளீடு.
* தவறாக எழுதினால், லரன ஒலிமாற்றச் சொற்களையும், சந்திப்பிழை.................

Download more...

பொன்மடல் ( விண்டோஸ் )


* எல்லாப் பயன்பாடுகளிலும் நேரடித் தமிழ் உள்ளீடு.
* பொன்மடல் ஆண்டிராய்டில் உள்ள வசதிகள் பலவும் இதில் உள்ளன.

more...

பொன்மொழி (விண்டோஸ் )


* மிக வேகமாக வேலை செய்யும் சொல்திருத்த வசதிகள் இதில் உள்ளன.
* பிழைகள்/லரன-சந்தி-இருவேர் பரிந்துரைகளின் வகைக்கு ஏற்றபடி சொற்கள் பல நிறங்களில் காட்டப்படும்.

more...

பொன்சொல் ( Word - Uni )


* வேர்டில் உள்ள தமிழ் யூனிகோடு உரையை அங்கேயே சொல் திருத்தம் செய்யும் உட்செயலி.

பொன்சொல் ( Word - Pro )


* வேர்டில் உள்ள தமிழ் உரையை அங்கேயே சொல் திருத்தம் செய்யும் உட்செயலி. உரையானது யூனிகோடு மற்றும் பல குறியீடுகளில் இருக்கலாம். பிற குறியீட்டு உரைகளை, அமைப்பு மாறாமல், யூனிகோடிற்குத் திறம்பட மாற்றும் வசதி.

பொன்சொல் ( Indesign )


* இண்டிசைனில் உள்ள தமிழ் உரையை அங்கேயே சொல் திருத்தம் செய்யும் உட்செயலி. உரையானது யூனிகோடு மற்றும் பல குறியீடுகளில் இருக்கலாம். பிற குறியீட்டு உரைகளை, அமைப்பு மாறாமல், யூனிகோடிற்குத் திறம்பட மாற்றும் வசதி.

பொன்விழி v2.0- OCR (விண்டோஸ் )


This software is in its second version.
It has some capabilities, and limitations....

              more...